Taakgroepen

De taakgroepen worden ingesteld door de kerkenraad.  Iedere taakgroep maakt haar eigen taakomschrijving en  "interne regeling" voor de periode van het beleidsplan. Hierin staat wat de taakgroep als haar opdracht ziet, hoe zij haar taken vorm geeft en op welke manier de taakgroep georganiseerd is. Tevens stelt iedere taakgroep een begroting op.

De taakgroep legt haar taakomschrijving, interne regeling en begroting voor aan de kerkenraad. Deze toetst of,  dat wat in de documenten beschreven staat, past binnen de missie, visie en ambities die de kerkenraad heeft vastgesteld. Als dat zo is, stelt de kerkenraad de taakomschrijving en de interne regeling van de taakgroep vast.

Nadat deze door de kerkenraad is vastgesteld krijgt de taakgroep de verantwoordelijkheden en bevoegdheden om deze taak uit te voeren en kan de kerkenraad in principe op dit gebied geen beslissingen nemen zonder overleg met de taakgroep of college.

 

Samenstelling taakgroep

Iedere taakgroep bestaat uit tenminste één ambtsdrager. En uit iedere sectie is tenminste één vertegenwoordiger afgevaardigd naar iedere te vormen taakgroep.

 

De volgende taakgroepen zijn ingesteld:

  • Jeugdwerk
  • Pastoraat
  • Eredienst
  • Vorming, Oecumene en Samenleving (VOS)
  • Communicatie en PR