Kerkenraad

Protestantse gemeente Rivierenland Oost kent een centrale kerkenraad. In de kerkenraad Elke kern, Beuningen, Druten en Wijchen is vertegenwoordigd in de kerkenraad. De kerkenraad heeft een voorzitter, een scriba, kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen.

Daarnaast is er ook lokaal overleg en heeft de kerkenraad taakgroepen aangesteld. Binnen de kerkenraad is er ook nog een moderamen (dagelijks bestuur). Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en voert de besluiten die genomen zijn in de kerkenraad uit.

Taakgroepen:

De taakgroepen (pastoraat/VOS/eredienst/jeugd/communicatie en PR) stellen hun eigen taakomschrijving en interne regeling voor aan de kerkenraad. Hierin staat wat de taakgroep als haar opdracht ziet, hoe zij haar taken vorm geeft en
op welke manier de taakgroep georganiseerd is. Tevens stelt iedere taakgroep een begroting op.
De taakgroep legt haar taakomschrijving, interne regeling en begroting voor aan de
kerkenraad. Deze toetst of dat wat in de documenten beschreven staat, past binnen de
missie, visie en ambities die de kerkenraad heeft vastgesteld. Als dat zo is, stelt de
kerkenraad de taakomschrijving en de interne regeling van de taakgroep vast.
Nadat deze door de kerkenraad is vastgesteld krijgt de taakgroep de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden om deze taak uit te voeren en kan de
kerkenraad in principe op dit gebied geen beslissingen nemen zonder overleg met de
taakgroep of college.  In een taakgroep zitten in principe drie secties.
Een sectie vertegenwoordigt in de taakgroep de belangen van een geografisch gebied of een
bepaalde groep gemeenteleden. 

Lokaal overleg:

Het lokaaloverleg overlegt zo vaak als nodig over de punten van orde, bijv.
a) voorgenomen besluiten van de KR
b) over alle zaken die direct betrekking hebben op de lokale opbouw van de gemeente
c) de regionale werkzaamheden uit de diverse taakgroepen en colleges

 


Voorzitter van de kerkenraad

Gerard Strien


Lid van de kerkenraad, moderamen, 

Ineke Strengholt